خطایی در پایگاه داده بوجود آمده است!

خطای بوجود آمده:
Access denied for user 'choobar_131'@'localhost' to database 'choobar_13'
شماره خطا:
1